Igangværende projekter

 

Tidligere forskning har vist en overrepræsentation af migranter og etniske minoriteter blandt dem, der er testet positive for SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) og/eller har været indlagt for COVID-19 sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Samtidig med disse etniske uligheder i COVID-19-sygdom, observerer vi et foruroligende antal patienter med langvarige følger af COVID-19 sygdom i form af vedvarende træthed, hjerte-lunge-symptomer og neurologiske vanskeligheder som depression, hovedpine og hukommelses- og koncentrationsbesvær. De etniske forskelle vi har set under COVID-19-pandemien fører til den naturlige konklusion, at etniske minoriteter også vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af mere langvarige konsekvenser af COVID-19.

Hovedformålet med projektet er at undersøge, om der er forskelle i forekomsten af COVID-19-senfølger herunder symptomer, sværhedsgrad og brug af sundhedsydelser mellem minoritetsetniske borgere i forhold til en kontrolgruppe af danskfødte personer med danskfødte forældre. Undersøgelsen er baseret på data fra landsdækkende registre, kliniske data og kvalitative interviews blandt patienter, der enten er testet positive for COVID-19 og/eller har været indlagt på hospital på grund af COVID-19 fra 2020 og frem i Danmark, Sverige og Holland.

Hvem deltager i projektet?

Dette projekt er implementeret i samarbejde mellem Københavns Universitet, Hvidovre Hospital Stockholm Universitet og Amsterdam Universitet.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede januar 2022 og forventes afsluttet juli 2025.

Kontaktperson

Marie Louise Nørredam, mano@sund.ku.dk

George Frederick Mkoma, george.mkoma@sund.ku.dk

Maria Ingeborg Goldschmidt, maria.goldschmidt@sund.ku.dk

 

 

REFUDEPRE benytte en mixed-methods tilgang for at forstå byrden af fødselsdepression og den mentale sundhed efter fødslen hos flygtningekvinder samt deres børn. Projektet vil kaste lys på den rolle hjemmebesøgsprogrammer, der ledes af sundhedsplejersker for at støtte flygtninges mentale sundhed efter at have født, har.

Flygtningekvinder har en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser efter fødslen, hvor den mest almindelige er postpartum depression (PPD). Uden behandling kan psykiske lidelser forstyrre moderens evne til at tage sig af sit spædbarn og dermed påvirke barnets udvikling. Imidlertid har ingen forskning undersøgt disse forbindelser blandt flygtninge, der også er udsat for andre sociale risikofaktorer, der påvirker både mødres og børns sundhed. Derudover har få studier undersøgt flygtningemødres mentale sundhedsbehov efter graviditet, og der mangler evidens for psykosociale interventioner, der understøtter sådanne mentale sundhedsbehov. Med udgangspunkt i analysen af ​​den danske børnesundhedsdatabase (Databasen Børns Sundhed) og kvalitative interviews med flygtninge og sundhedssygeplejersker, der deltager i den innovative ”Sundhedsplejersker Styrker Integration” (det danske hjemmebesøgsprogram for flygtningefamilier), vil disse huller udfyldes. I betragtning af den øgede strøm af flygtninge i Europa vil resultaterne være både fagligt relevante og informative for udformningen af ​​folkesundhedsprogrammer og politikker, der sigter mod at mindske ulighed i mental sundhed i flygtningegrupper.

Hvem deltager i projektet?

Projektet ledes af Maria Marti Castaner under vejledning af Marie Nørredam og Sarah Fredsted Villadsen.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af Europa-Kommissionen under Marie Sklodowska-Curie individuelt stipendium.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede september 2020 og forventes afsluttet den 31. august 2022.

Kontaktperson

Maria Marti Castaner, maria.castaner@sund.ku.dk

 

 

Forskningsprojektet REMAIN (REfugees, Minors, And INtegration) har til formål at skabe ny viden om, hvordan den sociale integration af flygtningebørn med psykiske sundhedsproblemer styrkes. Projektet består af tre arbejdspakker. I WP1 udforskes sammenhængen mellem forældres traumer og deres børns mentale sundhed. Specifikt undersøges det, hvordan forældres mentale sundhedsproblemer påvirker deres børns mentale sundhed og skolegang. I WP2 følges flygtningebørn med psykiske problemer i overgangen til voksenlivet i forhold til senere psykisk sygdom, uddannelse, og arbejdsmarkedstilknytning. Denne del af projektet bygger på en sammenligning mellem Danmark og Sverige, og vil give os et indblik i, hvorvidt psykiske problemer påvirker flygtningebørns livschancer på samme måde i Danmark og Sverige. MESU er særligt involveret i denne arbejdspakke. WP3 består af et interventionsstudie, der afprøver flere nye metoder og tilgange til at hjælpe flygtningebørn med psykiske problemer.

Man kan læse mere om projektet her: REMAIN - Refugee Minors and Integration | Karolinska Institutet

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres i samarbejde med Karolinska Institutet, VU University Amsterdam og Medical University of Vienna. Projektet ledes af professor Ellenor Mittendorfer-Rutz fra Karolinska Instituttet, og fra MESU er Allan Krasnik og Marie Nørredam begge med i projektets styregruppe, mens Christopher de Montgomery er postdoc på projektet.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Det Svenske Forskningsråd.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede d. 1. januar 2019 og forventes afsluttet d. 31. december 2024.

Kontaktperson

Christopher Jamil de Montgomery, cmon@sund.ku.dk

 

 

Formålet med projektet er at fremme kommunikationsfærdigheder, diversitetskompetence og etiske principper blandt sygeplejerskestuderende og deres undervisere på professionshøjskoler. Diversitetskompetence øger sundhedspersonalets og -organisationers evne til effektivt at levere behandling og sundhedsydelser, som opfylder patienternes sociale, kulturelle og sproglige behov. Ved at fremme disse færdigheder, kompetencer og principper kan det hjælpe det fremtidige sundhedspersonale med at få en dybere forståelse for participatory medicine og effektivt kommunikere med deres patienter. For at opfylde formålet vil et nyt curriculum samt kursus for studerende og undervisere blive udviklet med fokus på følgende elementer: (i) At fremme de studerendes engagement i participatory medicine (ii) Forbedring af diversitetskompetence og kommunikationsfærdigheder i klinisk uddannelse af både studerende og undervisere (iii) Uddannelse af lærere til at kunne forberede de studerende på et arbejdsmiljø i nye rammer i den kliniske verden. De tre elementer vil indgå i et online kursus, der vil være tilgængeligt under og efter projektet. Derudover vil undervisernes og de studerendes viden, færdigheder og meninger blive målt før deltagelsen i projektet ved spørgeskema. Som opfølgning på projektet vil der blive evalueret med spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews.

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 4 kroatiske partnere; University of Split, Fabula movens (SME), University of Pula og Medical High School in Pula, og Mihai Eminescu Bacău College i Romanien og Københavns Universitet. Janne Sørensen er projektleder og har ansvaret for gennemførelsen af projektet. Andre deltagere i projektet er Allan Krasnik, Marie Nørredam og Camilla Michaëlis.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af Erasmus+ programmet.

Forventet start og slutdato:

Projektet startede februar 2022 og forventes afsluttet oktober 2023.

Kontaktperson:

Janne Sørensen, jans@sund.ku.dk

 

 

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvordan asylansøgeres karakteristika (personlig historie og helbred) ved ankomsten til Danmark hænger sammen med beslutninger vedrørende asyl samt med integration og sundhed blandt dem, der opnår flygtningestatus. For at undersøge dette vil vi bruge data fra cirka 78.000 asylansøgere, der har opsøgt Røde Kors’ sundhedsklinikker i de danske asylcentre i perioden 2007-2020. Data om asylansøgernes sundhed, oplevelser i forbindelse med migration, socioøkonomiske og demografiske karakteristika vil blive samkørt med data fra de danske registre, og dermed give os mulighed for at følge uddannelsesniveau, tilegnelse af sprog, tilknytning til arbejdsmarkedet samt sundhed og brug af sundhedsydelser blandt de børn og voksne, der opnår flygtningestatus. Derudover, vil vi undersøge om overførsel til kommunerne (eller mangel på samme) af sundhedsdata indsamlet i asylcentrene forudsiger post-genbosættelse, sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Hvem deltager i projektet?

Camilla Hvidtfeldt (projektleder) ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sammen med adjunkt Maria Marti Castaner fra Københavns Universitet i samarbejde med Jessica Carlsson Lohmann fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.

 

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Rockwool Fonden.

 

Forventet start- og slutdato:

Projektet påbegyndes september 2022 og forventes afsluttet i august 2026.

 

Kontaktperson

Camilla Hvidtfeldt, ch@rff.dk

Maria Marti, maria.castaner@sund.ku.dk

 

 

Befolkningen i Danmark bliver mere mangfoldig, hvilket også afspejles blandt det videnskabelige personale og de studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Københavns Universitet. Det videnskabelige personale møder både kolleger og studerende med mange forskellige baggrunde i forhold til f.eks. socioøkonomisk status, etnicitet, nationalitet, køn og seksualitet. Diversitet kan være en fordel, når det handler om at frembringe nye perspektiver og booste innovation, men det kan også forårsage friktion og usikkerhed blandt ansatte og studerende. Derfor er formålet med dette projekt at udvikle og pilot-teste et kursus, der sigter mod at forbedre diversitets-kompetencerne samt at øge viden og bevidsthed om diversitet, blandt det videnskabelige personale på SUND. Diversitetskompetencer har til formål at forbedre forståelse, interaktion og kommunikation mellem personer med forskellige baggrunde. Emnet bliver tilgået med forskellige didaktiske metoder, som kan sætte gang i refleksion og dialog. Kurset vil bygge på tidligere erfaringer med at designe diversitets-kompetence kurser, men vil også trække på Københavns Universitets mange eksperter inden for felterne diversitet, online undervisning, pædagogik og didaktik.

Kurset er et Blended Learning forløb bestående af 4 moduler med fokus på: 1) kommunikation og interaktion mellem kolleger (online modul), 2) undervisning af diverse studerende (online modul), 3) egen rolle som underviser (fysisk 2 timers workshop) og 4) håndtering af dilemmaer i undervisningssituationer (fysisk workshop med computerspil).

Kurset vil blive udbudt i maj 2024, hvor de to online moduler vil være tilgængelige fra 1. maj og med fysiske workshops på hver 1.5 timer d. 21. maj og 6. juni. Deltagelsen anerkendes med et certifikat og godkendes formelt af KU som pædagogisk udviklingsaktivitet.

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Center for Online and Blended Learning og Serious Games Interactive.
Janne Sørensen er PI for projektet og kan kontaktes på jans@sund.ku.dk 

Hvem har bevilget midler til projektet?

LundbeckFonden

Forventet start og slutdato

Projektet starter den 1. september 2023 og slutter den 31. august 2024

Kontakt

Janne Sørensen (PI ), jans@sund.ku.dk 

 

 

Projektet omhandler ukrainske flygtninge, der har været nødsaget til at forlade deres moderland som følge af den russiske invasion.

I Danmark har næsten 39.000 personer fra Ukraine indtil videre fået ophold i henhold til den danske særlov (vedtaget den 16. marts 2022), også kendt som den "ukrainske lov", som giver midlertidige opholdstilladelser til fordrevne ukrainske statsborgere og personer, der er anerkendt som flygtninge fra Ukraine.

Hovedformålet med dette projekt er at identificere og forstå ukrainske flygtninges sundhedsmæssige og psykosociale behov, hvilke faktorer der er forbundet med sådanne behov, samt hvordan de gør brug af og får adgang til sundhedsydelser i Danmark. Disse informationer bruges til at udvikle strategier, der hjælper dem med at håndtere postmigrationsstress, forbedre livskvaliteten og integrationen i det danske samfund. Deltagelsen af en ukrainsk forsker (flygtning og læge) i projektet er en potentiel fordel for at udforske spørgsmål indefra, idet der tages hensyn til den ukrainske mentalitet såvel som kulturen og funktionerne i det ukrainske sundhedssystem.

Følgende forskningsspørgsmål vil derfor blive undersøgt:

  1. Hvordan oplever ukrainske flygtninge deres levevilkår, adgang til sundhedspleje og integration i Danmark?
  2. Hvilke sundhedsmæssige og psykosociale behov oplever ukrainske flygtninge i Danmark?
  3. Hvordan hænger deres levevilkår og integration sammen med deres sundhed og velvære (fysisk og psykisk)?
  4. Fra ukrainske flygtninges perspektiv, hvilke handlinger kunne fremme deres tilpasning og velvære i Danmark?

Der bruges en kombination af kvantitative (survey) og kvalitative metoder (workshop og individuelle interviews), baseret på deltagende aktionsforskning.

Hvem deltager i projektet?

Projektet udføres af Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) ved Københavns Universitet. Postdoc Viktoriia Vereshchakina er ansvarlig for gennemførelsen af projektet sammen med professor Marie Nørredam og adjunkt Maria Castaner.

Hvem har finansieret projektet?

Projektet har ikke en finansieringskilde. Projektet har været muligt takket være SARU-programmet, som har tilladt stipendier til akademikere fra ukrainske universiteter.

Forventet start- og slutdato

Projektet startede 16. januar 2023 og forventes afsluttet 15. januar 2024.

Kontaktperson

Viktoriia Vereshchakina, viktoriia.vereshchakina@sund.ku.dk