Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed – MESU, Københavns Universitet


Global migration skaber i stigende grad multietniske samfund overalt i verden. På sundhedsområdet har migration konsekvenser for sundhed og sygelighed blandt indvandrere og flygtninge. De har ofte andre sygdomsmønstre end majoritetsbefolkningen og oplever andre barrierer i adgangen til sundhedsydelser. Det skaber særlige udfordringer for sundhedsvæsenet og sundhedspersonalet.

Forskning

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) både initierer og gennemfører egen forskning og medvirker til udvikling af andres forskning på området gennem faglig vejledning og rådgivning.

Endvidere medvirker centeret til opbygning af faglige netværk for danske og internationale forskere gennem regelmæssige forskningsseminarer og faglige møder samt udveksling af informationer om forskningsinitiativer og aktiviteter i landet.

Forskningen ved centeret fokuserer overordnet på: 1) Migranter og etniske minoriteters sundhed og sygdoms- mønstre og 2) Sundhedsvæsenets struktur, funktion og effekt i forhold til migranter og etniske minoriteter. Indenfor disse overordnede satsningsområder er der aktuelt en række planlagte og igangværende projekter.

Læs mere om MESU's forskning

Nyheder

Tiltrædelsesforelæsning ved Marie Nørredam, Professor med specialansvar for migration, etnicitet og sundhed 
Understanding and responding to migrant and ethnic minority health: a public health priority
Fredag den 24. maj 2019, kl. 14:00-15:00, CSS lokale 1.1.18 

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (egenbetaling af tolk)

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet har indsendt et skriftligt høringssvar til det fremsatte lovforslag om egenbetaling af tolk, når personer har haft ophold I Danmark i mere end 3 år. Du kan læse det her

Ny bevilling fra Trygfonden til projekt om reproduktiv sundhed

Adjunkt Sarah Fredsted Villadsen og professor Anne-Marie Nybo Andersen har i samarbejde med MESU modtaget 4.719.112 kr. fra TrygFonden til en videreførelse af en del af SULIM – projektet (Sustainable Healthy Lifestyle Interventions among Migrants – www.sulim.ku.dk), hvor de siden 2012 har forsket i årsagerne bag den etniske ulighed i negative graviditetsudfald og udviklet MAMAACT projektet i tæt samarbejde med Hvidovre Hospital. MAMAACT projektet har til formål at skabe forandring i praksis ved at forbedre kommunikationen mellem gravide kvinder og jordemødre omkring kroppens tegn på graviditets-komplikationer, fremme jordemødrenes kulturelle kom-petence og kvindernes sundhedskompetence for derigennem at sikre optimal reaktion på komplikationer fra såvel kvinders som systemets side. På baggrund af bevillingen fra TrygFonden inviteres alle landets fødesteder til et indgå i et randomiseret kon-trolleret forsøg, hvor MAMAACT projektet vil blive tilpasset de lokale forhold, og effekten blive evalueret som en kompleks intervention med fokus på, hvad der virker hvor og for hvem. Dette opnås gennem en kvalitativ procesevaluering i kombination med kvantitativ analyse af kvindernes sundhedskompetence, tryghed, oplevelse af jordemoderkonsultationen, kontaktmønstre i akutmodtagelsen for gravide samt sundhed og dødelighed blandt nyfødte børn..

Flygtningebørn har langt mindre kontakt med psykiatrien end danske børn
Dagens Medicin har bragt en artikel om MESU's registerstudie der viser, at flygtningebørn har mindre kontakt til sundhedsvæsenet end danskfødte børn. Læs om det i Dagens Medicin og find den videnskabelige artikel her