Forebyggende skolebaserede indgreb for at fremme unge flygtninges og indvandreres mentale velbefindende (RefugeesWellSchool)

Projektet skal skabe viden om, hvordan skoler kan fremme den psykosociale trivsel blandt flygtninge og indvandrere i teenagealderen. Det indebærer implementering og evaluering af fem skolebaserede interventioner i Danmark og en række andre europæiske lande (Belgien, Finland, Norge, Storbritannien og Sverige).

De fem interventioner i RefugeesWellSchool-projektet har til formål at understøtte udviklingen af sociale netværk, social støtte og sammenhængskraft i de nyankomne elevers skolemiljø med henblik på at fremme elevernes mentale trivsel. Interventionerne vil i samarbejde med de unge flygtninge og indvandrere, deres lærere og forældre eller værger blive udviklet og tilpasset til de seks lande, de skal implementeres i. Målet med projektet er kvantitativt og kvalitativt at undersøge interventionernes effektivitet i forhold til at understøtte de unges trivsel samt at opnå en forståelse for, hvordan kontekstuelle faktorer i de medvirkende lande virker særligt fremmende eller hæmmende for interventionerne. Dette skal skabe viden om, hvordan de fem interventioner i fremtiden bedst kan implementeres i forskellige skolekontekster. Projektet baseres på spørgeskemainterview samt kvalitative interviews og fokusgruppediskussioner med elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund, deres lærere og forældre eller værger.

Hvem deltager i projektet?

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Universiteit Gent (Belgien), Katholieke Universiteit Leuven (Belgien), University of Tampere (Finland), University of Sussex (Storbritannien), Uppsala Universitet (Sverige) og Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (Norge).

I den danske forskningsgruppe indgår lektor Morten Skovdal, ph.d.-studerende Anne Sofie Børsch og lektor Signe Smith Jervelund fra MESU.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

RefugeesWellSchool-projektet har modtaget 3,4 millioner euro fra den Europæiske Unions Horizon 2020's forsknings- og innovationsprogram under bevillingsaftale nr. 754849.

Forventet start og slutdato:

Projektet startede i januar 2018 og afsluttes i september 2022.