Etnisk lighed i mor-barn sundhed - MAMAACT

MAMAACT-interventionen er en kompleks intervention, der har til formål at reducere etnisk og social ulighed i reproduktiv sundhed. Projektet fokuserede på at forbedre kommunikationen mellem gravide kvinder og jordemødre omkring kroppens tegn på graviditetskomplikationer, for derigennem at sikre optimal reaktion på komplikationer fra såvel kvindens som systemets side. Indsatsen bestod af et efteruddannelsesforløb for jordemødre i interkulturel kommunikation samt en piktogrambaseret oplysningsfolder og app på seks sprog. Folder og app forklarer de mest alvorlige faresignaler under graviditeten, og hvordan kvinderne skal reagere på disse. Det var vores forventning at disse tiltag tilsammen fremmer både kommunikationen mellem kvinderne og jordemødrene samt kvindernes evne til at navigere i sundhedsvæsenet og italesætte symptomer. Dette skal føre til rettidig handling på komplikationer. Det vil derudover medføre bedre sundhed blandt nyfødte ved fødslen og på sigt færre dødfødsler og reduceret spædbarnsdødelighed.

Projektet blev implementeret og evalueret i et lodtrækningsforsøg, hvor 10 fødeafdelinger modtog indsatsen og 9 fødeafdelinger indgik som kontrolgruppe. Projektet blev implementeret på afdelingsniveau, hvor indsatsen blev givet til alle gravide uanset etnisk oprindelse, da projektet kan have gavnlige effekter blandt alle. Projektets primære succeskriterie var, at ikke-vestlige indvandrerkvinders sundhedskompetence til aktivt at samarbejde med sundhedsprofessionelle ville stige til niveauet blandt etniske danske kvinder ved projektets start. Et andet vigtigt fokus i vores evaluering var, hvordan jordemødrene og de ikke-vestlige gravide kvinder oplevede at arbejde med MAMAACT og hvilke barrierer der var; både de organisatoriske rammer på fødeafdelingerne, men også i kvindernes hverdagsliv.

 

Hvad var hovedresultaterne?

19 ud af landets 20 fødeafdelinger var med i MAMAACT, ca. 350 jordemødre deltog i MAMAACTs efteruddannelsesforløb, og projektets indsats forventes at nå ud til 25.000 gravide kvinder.

Den kvalitative implementeringsanalyse viste, at jordemødrene generelt har været positive overfor MAMAACTs undervisning i kulturel kompetence og interkulturel kommunikation samt de efterfølgende dialogmøder. Jordemødrene gav blandt andet udtryk for, at de var blevet mere opmærksomme på, hvordan kvinderne havde meget forskellige niveauer af sundhedskompetence og usikkerhed i forhold til navigation i sundhedsvæsenet. Samlet set oplevede de, at de i den daglige praksis var blevet mere refleksive i mødet med etniske minoritetskvinder.

 

Kvinderne fandt generelt MAMAACTs folder og app relevante. De har anvendt materialet til at øge deres viden om komplikationer og sondring mellem normale og unormale symptomer under graviditeten. De har også brugt materialet til at kontakte akutmodtagelsen, såfremt der var tegn på komplikationer. I konsultationen med jordemødrene, talte kvinderne dog primært om deres symptomer, hvis de blev adspurgt af jordemoderen. Kvinderne fandt det ikke mindst positivt, at materialet var tilgængeligt på mange af deres modersmål. Nogle af kvinderne brugte appen som opslagsværk og skiftede sprogindstillingen frem og tilbage mellem dansk og deres modersmål, således at de bedre at kunne forklare deres symptomer på dansk.

Mere information om projektet findes her: https://mamaact.ku.dk/

 

Hvem deltog i projektet?

Projektet var et partnerskab mellem Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, landets fødeafdelinger, Indvandrermedicinske klinikker på Hvidovre Hospital og Odense Universitetshospital, Komiteen for Sundhedsoplysning, Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og organisationen Bydelsmødre.

Disse partnerskaber bidrog til at sikre at projektets aktiviteter blev af højeste niveau og relevans på landets fødeafdelinger. Derudover var partnerskaberne vigtige i forhold til den fremtidige uddannelse af jordemødre i interkulturel kommunikation og ligeledes i forbindelse med at projektets app og folder på sigt kunne integreres i andres eksisterende materialer.

MAMAACTS oplysningsmaterialer blev udviklet i samarbejde med United.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Trygfonden, Danske Regioner, Østifterne, Jordemoderforeningen, Københavns Professionshøjskole og Institut for Folkesundhedsvidenskab

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede d. 1. maj 2017 og forventes afsluttet juni 2022.

Kontaktperson

Sarah Fredsted Villadsen, sfv@sund.ku.dk